RDP Most pri Bratislave

Roľnícke družstvo podielníkov • Bratislavská 535 • 900 46 Most pri Bratislave

Roľnícke družstvo podielníkov, 900 46 Most pri Bratislave

Za rok 2011 
Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2011
Účtovná závierka bola schválená členskou schôdzou 16. marca 2012.
Dokument zverejnený 5.4.2012


Za rok 2012 
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha 
Dokument zverejnený 19.3.2013


Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát
Dokument zverejnený 19.3.2013


Účtovná závierka za rok 2012 - Poznámky
Dokument zverejnený 19.3.2013


Za rok 2017 
Výzva na predloženie cenovej ponuky a zaslanie súťažných podkladov
(pri obstarávaní sa postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.8/2017 k obstaraniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020)
Dokument zverejnený 24.11.2017


Výzva na predloženie cenovej ponuky a zaslanie súťažných podkladov - POSUN TERMÍNU
(pri obstarávaní sa postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.8/2017 k obstaraniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020)
Dokument zverejnený 11.12.2017Mlieko sa predáva 
na vrátnici RDP
od 6:00 do 18:00
7 dní v týždni
© 2018, General Design • All Rights Reserved